[1]
رخش ف. و گلچین ا. 2014. بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica oleracea). علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 453-459. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30660.