[1]
اکبری و. و جلیلی مرندی ر. 2014. اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 460-469. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30663.