[1]
خلج م.ع., امیری م. و عظیمی م.ح. 2014. اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 470-479. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30664.