[1]
مارصفری م., اشرف مهرابی ع., طهماسبی ز. و راهنما ع. 2014. تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 480-487. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30665.