[1]
مکوندی م., شاهپوری س. و رامین ع.ا. 2014. تأثیر 1-متیل‌سیکلو‌پروپن و کلرید کلسیم بر افزایش طول عمر انباری میوه رسیده سبز زیتون رقم "میشن". علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 488-494. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30666.