[1]
پایمردف., حیدریم., دانشورم.ح. و معلمین. 2014. اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان). علوم باغبانی. 28, 1 (می 2014), 71-79. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35057.