[1]
رحمتیم., عزیزیم., عبادیم. و حسن زاده خیاطم. 2010. بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا. علوم باغبانی. 24, 1 (سپتامبر 2010). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3641.