[1]
حقیقیم. و کافیم. 2010. اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو. علوم باغبانی. 24, 1 (سپتامبر 2010). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3652.