[1]
رمضانیص., عباسیع., شجاعیانع., احمدین., کوزولینور. و پیاچنتهس. 2015. استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد. علوم باغبانی. 29, 3 (می 2015), 466-473. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.40346.