[1]
عادل م.ج., امیری م.ا. و نجاتیان م.ع. 2016. تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون. علوم باغبانی. 30, 1 (فوریه 2016), 133-140. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.42011.