[1]
صالحی م., صفاری و. و حسن زاده فرد ش. 2016. اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی. علوم باغبانی. 30, 1 (فوریه 2016), 141-150. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.42153.