[1]
زارعم., فاخریب. و فرخ زادهس. 2016. تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.). علوم باغبانی. 30, 3 (فوریه 2016), 457-468. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.44890.