[1]
رشیدی ن., ارجی ع., گردکانه م. و کاشی ع. 2015. تأثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب‌زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه. علوم باغبانی. 28, 4 (مارس 2015), 453-463. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45072.