[1]
رشیدین., ارجیع., گردکانهم. و کاشیع. 2015. تأثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب‌زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه. علوم باغبانی. 28, 4 (مارس 2015), 453-463. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45072.