[1]
محمدیس. و عزیزیم. 2015. بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.). علوم باغبانی. 28, 4 (مارس 2015), 435-445. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45335.