[1]
حسینیا.ح., تهرانی فرع., سمیعیل., شورم. و معماریانیف. 2016. جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان. علوم باغبانی. 30, 4 (نوامبر 2016), 701-713. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.48662.