[1]
خورشیدی ش., داوری نژاد غ., سمیعی ل. و مقدم م. 2016. بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد. علوم باغبانی. 30, 3 (اکتبر 2016), 581-589. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.50169.