[1]
دیانتم. 2017. تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن. علوم باغبانی. 31, 3 (اکتبر 2017), 599-610. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.60317.