[1]
عطارش., داوری نژادغ., سمیعیل. و مقدمم. 2017. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR. علوم باغبانی. 31, 3 (آگوست 2017), 611-620. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.60521.