[1]
شورم., زرگریانس. و بستانیس. 2011. بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه. علوم باغبانی. 24, 2 (مارس 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7985.