[1]
پورح., نعمتیس., تهرانی فرع., شورم. و جوهرچیم. 2011. بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.). علوم باغبانی. 24, 2 (مارس 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7986.