[1]
محمدی مقدمم., سبحانی پورع. و حکم آبادیح. 2011. بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته. علوم باغبانی. 24, 2 (مارس 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.8000.