[1]
فارسیم., طاهریپ. و کردیانیا. 2011. بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید. علوم باغبانی. 24, 2 (مارس 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.8006.