[1]
نعمتیس., اسماعیلیع.ا., داوری نژادغ. و فارسیم. 2011. اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای. علوم باغبانی. 25, 1 (سپتامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9732.