[1]
دلشاد م., علفتاحی ر., تقوی ت.س. و پارسی نژاد م. 2011. بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی. علوم باغبانی. 25, 1 (سپتامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9734.