[1]
مرادی ر.ا., نصیری محلاتی م., رضوانی مقدم پ., لکزیان ا. و نژاد‏علی ع. 2011. تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.). علوم باغبانی. 25, 1 (سپتامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9735.