[1]
پیغام‌زاده ک., کاظمی‌تبار س. و امیری ا. 2011. اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L). علوم باغبانی. 25, 1 (سپتامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9748.