[1]
سیاهمرگویی آ., عزیزی گ., نظامی ا. و جهانی کندری م. 2011. بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده. علوم باغبانی. 25, 1 (سپتامبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9758.