[1]
منصوری ده شعیبیر., داوری نژادغ., حکم آبادیح. و تهرانی فرع. 2011. ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته. علوم باغبانی. 25, 2 (اکتبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9975.