[1]
حیدریم., علیان دستجردیع.م. و مرادین. 2011. اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. ). علوم باغبانی. 25, 2 (اکتبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9981.