[1]
صیفیس., نعمتیس.ح., شورم. و عابدیب. 2011. بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین. علوم باغبانی. 25, 2 (اکتبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9990.