(1)
میرابیا.; نعمتیس.; داوری نژادغ.; آروییح. اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum Muricatum). jhorts4 1, 26.