(1)
صفاریزدیآ.; لاهوتیم.; گنجعلیع. تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia Oleracea L.). jhorts4 1, 26.