(1)
رجبیم.; روستاح.; کریمیح.; حکم آبادیح. بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم. jhorts4 1, 26.