(1)
خرازیس. م.; نعمتیس. ح.; تهرانی‌فرع.; باقریع.; شریفیا. بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus Caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr. jhorts4 2012, 26, 364-369.