(1)
گردكانهم.; مظفریع. ا.; حاجی امیریا. اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria Ananassa Duch.). jhorts4 2013, 26, 417-444.