(1)
رضایی ش.; لکزیان ا.; فارسی م.; ابوالحسنی زراعتکار م.; حق‌نیا غ. امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus). jhorts4 2013, 27, 1-9.