(1)
مشایخی ک.; صادقی ح.; اکبرپور و.; آتشی ص.; موسوی‌زاده س. ج.; آبشایی م.; نظری ز. تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت. jhorts4 2013, 27, 10-17.