(1)
ستایش‌مهر ز.; گنجعلی ع. بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum Graveolens L.). jhorts4 2013, 27, 27-35.