(1)
باقری س.; امیری م. ا.; داودی د.; انتصاری م. بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام). jhorts4 2013, 27, 36-43.