(1)
عراقی ح.; تهرانی‌فر ع.; عابدی ب.; داوری نژاد غ.; شور م. بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور. jhorts4 2013, 27, 52-58.