(1)
محمدی‌نژاد ش.; غلامی م.; اثنی عشری م. بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60. jhorts4 2013, 27, 67-73.