(1)
محمدیز.; مرتضویس. ن. ا. تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria Cv. Stratus). jhorts4 2014, 28, 505-516.