(1)
شکوهیانع. ا.; داوری نژادغ.; تهرانی فرع.; ایمانیع.; رسولزادهع. انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی. jhorts4 2015, 29, 323-331.