(1)
سلیمی ف.; شکاری ف.; حمزه ئی ج. کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری. jhorts4 2015, 29, 87-94.