(1)
حاجی امیریا.; صفریه.; گردكانهم.; نجفیم. بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب. jhorts4 2013, 27, 166-177.