(1)
یوسفیم.; طباطباییس. ج.; حاجیلوج.; مهنان. تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا. jhorts4 2013, 27, 178-184.