(1)
داوری نژادغ.; عزیزیم.; آخرتیم. اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته. jhorts4 2010, 23.