(1)
روحیو.; نیکبختع.; هوشمندس. اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه. jhorts4 2015, 29, 158-167.