(1)
روحی و.; نیکبخت ع.; هوشمند س. اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه. jhorts4 2015, 29, 158-167.