(1)
فخیم رضاییش.; حاجی‌لوج. ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه. jhorts4 2013, 27, 286-294.