(1)
مولائیس.; سلیمانیع.; زین العابدینیم. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان. jhorts4 2015, 30, 35-48.